حادثه هیچ گاه خبر نمی کند و هر کس در هر کجا و هر مکانی بی احتیاطی کند باید منتظر وقوع حادثه باشد. حوادث را نمی توان تابع زمان و مکان دانست و همچنین نم...


مدیریت شبکه تامین چیست؟

عبارتست از فرایند برنامه‌ریزی، اجرا و کنترل عملیات مرتبط با زنجیره تأمین در بهینه‌ترین حالت ممکن. مدیریت زنجیره تأمین دربرگیرنده تمامی جابجایی‌ها و ذخیره مواد اولیه، موجودی در حین کار و محصول تمام شده از نقطه شروع اولیه تا نقطه پایان مصرف می‌باشد

Copyright © 2017 Jiyar-Group Call    09187749397   or   www.jiyar-group.com