warehousing

انبار داری عبارت است از فعالیت های مرتبط با تهیه، نگهداری، تحویل مواد و اقلام مورد نیاز سازمان در زمان مناسب می باشد